top of page

Algemene voorwaarden mijnstudie.online

 1. Definities
  In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen gebruikt:
   

 • "Mijnstudie.online en/of Online onderwijsinstelling" verwijst naar de aanbieder van online onderwijs, die deze algemene voorwaarden gebruikt om haar diensten aan te bieden;

 • "Cursist" verwijst naar de persoon die zich heeft ingeschreven voor een cursus bij de online onderwijsinstelling;

 • "Cursus" verwijst naar de online onderwijsmodules die door de online onderwijsinstelling worden aangeboden;

 • "Toegangsgegevens" verwijst naar de inloggegevens die nodig zijn om toegang te krijgen tot de cursus;

 • "Intellectuele eigendomsrechten" verwijst naar alle auteursrechten, patenten, handelsmerken, handelsgeheimen, ontwerprechten, databaserechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op de cursus en de inhoud daarvan.

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de online onderwijsinstelling en de cursist met betrekking tot de cursus.
 

Inschrijving

 • Inschrijving voor een cursus kan plaatsvinden via de website van de mijnstudie.online.

 • Door inschrijving gaat de cursist akkoord met deze algemene voorwaarden en verplicht zich om de verschuldigde cursusgelden te betalen.

Betaling

 • De cursist is de verschuldigde cursusgelden verschuldigd op het moment van inschrijving.

 • Betaling kan worden gedaan via de betaalmethoden die beschikbaar zijn op de website van mijnstudie.online.

 • Betaling van de cursusgelden is een voorwaarde voor de toegang tot de cursus.

Toegang

 • Na betaling van de cursusgelden ontvangt de cursist toegangsgegevens voor de cursus.

 • De cursist is zelf verantwoordelijk voor het veilig bewaren en gebruik van de toegangsgegevens.

 • De toegang tot de cursus is persoonlijk en niet overdraagbaar.

 

Annulering en restitutie

 • Annulering van de inschrijving voor de cursus is mogelijk binnen 14 dagen na inschrijving, mits de cursist nog geen toegang heeft gekregen tot de cursus.

 • Restitutie van cursusgelden is niet mogelijk na de start van de cursus, tenzij anders vermeld op de website van mijnstudie.online.

Intellectuele eigendomsrechten

 • De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de cursus en de inhoud daarvan berusten bij mijnstudie.online. (de onderwijsinstelling)

 • Het is de cursist niet toegestaan om de cursus of enige inhoud daarvan te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, te publiceren, te vertalen, aan te passen of afgeleide werken daarvan te maken.

Aansprakelijkheid

 • Mijnstudie.online spant zich in om de cursus op een professionele en kwalitatief hoogstaande manier aan te bieden.

 • Mijnstudie.online is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die de cursist lijdt als gevolg van het gebruik van de cursus, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of zeer grove nalatigheid van de online onderwijsinstelling.

 • De online onderwijsinstelling is niet aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, verlies van goodwill of reputati

 • De aansprakelijkheid van de online onderwijsinstelling is in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de cursusgelden die door de cursist zijn betaald.

 •  De online onderwijsinstelling is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de cursusmaterialen of informatie die door derden wordt verstrekt.

 • De cursist vrijwaart de online onderwijsinstelling tegen aanspraken van derden die verband houden met het gebruik van de cursus en/of het niet nakomen van deze algemene voorwaarden.

bottom of page